Vragen? Bel ons 0162 318 757 | info@kobam.nl
Laden
Product(en) toevoegen...
Algemene voorwaarden van Vertaz
(branche-organisatie technische handel)

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte uitgebracht door een lid van Vertaz (het "Vertaz-lid") en van elke overeenkomst waarbij het Vertaz-lid zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk).
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover het Vertaz-lid en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Offerte

a. Alle offertes van het Vertaz-lid zijn vrijblijvend.
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.
c. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft het Vertaz-lid het recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

3. Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van het Vertaz-lid.
b. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.

4. Uitvoering overeenkomst

a. Het Vertaz-lid mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. Het Vertaz-lid staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan het Vertaz-lid zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
c. De wederpartij zorgt ervoor dat het Vertaz-lid zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van het Vertaz-lid, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 sub b. en c. niet nakomt, of het geval bedoeld in artikel 4 sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van het Vertaz-lid vervangt, en de planning van het Vertaz-lid dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor het Vertaz-lid uit de vertraging voortvloeiende schade.
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

a. Het Vertaz-lid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
b. De rechten op de in dit artikel 5 sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van het Vertaz-lid ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze bepaling aan het Vertaz-lid een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel 5 sub a. op eerste verzoek binnen de door het Vertaz-lid gestelde termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

6. Communicatie

a. Iedere communicatie tussen het Vertaz-lid en de wederpartij kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door het Vertaz-lid opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Adviezen, ontwerpen en materialen

a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van het Vertaz-lid welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 5 sub a. van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.
d. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.

8. Prijzen

a. De prijzen zijn exclusief:
(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
(2) kosten van verpakking;
(3) reisuren, reis- en verblijfkosten;
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden aanwezige zaken.
Het Vertaz-lid heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar het Vertaz-lid is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.
c. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is het Vertazlid bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag het Vertaz-lid de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Het Vertaz-lid is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
e. Indien er sprake is van meerwerk, heeft het Vertaz-lid het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Betalingsvoorwaarden

a. De prijs dient door de wederpartij aan het Vertaz-lid te worden voldaan op een door het Vertaz-lid aangewezen rekening binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door het Vertaz-lid vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van het Vertaz-lid een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is het Vertaz-lid bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
d. Al hetgeen het Vertaz-lid uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
(1) een betalingstermijn is overschreden;
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
e. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan het Vertaz-lid verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan het Vertaz-lid alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan het Vertaz-lid verschuldigde zal bedragen.
f. Indien het Vertaz-lid in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op het Vertaz-lid te verrekenen wordt uitgesloten.

10. Levertijd

a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door het Vertaz-lid bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat het Vertaz-lid uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het Vertaz-lid bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan het Vertaz-lid de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van het Vertazlid kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het Vertaz-lid, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
e. Elke aansprakelijkheid van het Vertaz-lid voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is uitgesloten.

11. Keuring

a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke het Vertaz-lid ter zake van de keuring moet maken.
b. Indien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de wederpartij gehouden het Vertaz-lid hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen en het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen. Het Vertaz-lid kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen.
c. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de wederpartij om zich jegens het Vertazlid op het resultaat van de keuring te beroepen.

12. Levering van zaken

a. Levering vindt plaats EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de Incoterms 2000. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
b. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.
c. Indien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
d. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd de zaken (volledig) af te nemen, dan is het Vertaz-lid bevoegd:
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen prijs;
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van het Vertaz-lid zal vergoeden;
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan worden gevergd.
e. Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroepen afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van het Vertaz-lid binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
f. Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is het Vertaz-lid niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.
g. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

13. Oplevering van werkzaamheden

a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;
(3) het Vertaz-lid schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

14. Emballage

a. Het Vertaz-lid is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de voet van dit artikel 14 sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.
c. Het Vertaz-lid is niet gehouden tot creditering als in dit artikel 14 sub b. bedoeld, indien de wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van het Vertaz-lid.

15. Eigendomsvoorbehoud

a. Na levering blijft het Vertaz-lid eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 9 sub b. en e. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
c. Nadat het Vertaz-lid zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat het Vertaz-lid toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
d. Als het Vertaz-lid geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan het Vertaz-lid te verpanden.

16. Reclame

a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij het Vertaz-lid te worden ingediend.
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan het Vertaz-lid worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel 16 sub b., kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als het Vertaz-lid niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van het Vertaz-lid, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van het Vertaz-lid als bedoeld in artikel 17 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien het Vertaz-lid niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken.
e. Indien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal hij, naar eigen keuze:
(1) het gebrek herstellen;
(2) de gebrekkige zaak vervangen;
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak.
De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.
f. Indien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna wederom van toepassing.
g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens het Vertaz-lid. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

17. Retourzendingen

a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid.
b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de datum van levering.
c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent het Vertaz-lid geen enkele tekortkoming in de nakoming.

18. Garantie

a. Het Vertaz-lid staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de wederpartij of door
derden;
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
(6) het Vertaz-lid de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en het Vertazlid zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
(7) het Vertaz-lid bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens het Vertaz-lid is nagekomen.

19. Aansprakelijkheid

a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van het Vertaz-lid, is het Vertaz-lid niet aansprakelijk jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van het Vertaz-lid om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid in alle gevallen beperkt zijn tot:
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid meer bedragen dan € 15.000 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht.
e. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens het Vertaz-lid verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
f. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. Het Vertaz-lid zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van het Vertaz-lid komt.
g. Indien de zaken niet door het Vertaz-lid zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van het Vertaz-lid jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van het Vertaz-lid jegens het Vertaz-lid aansprakelijk zal zijn.
h. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door het Vertaz-lid geleverde producten en/of materialen. 

20. Overmacht

a. Bij overmacht van het Vertaz-lid is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voor het Vertaz-lid voortvloeit.

21. Geschillen

a. Alle met het Vertaz-lid gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van het Vertaz-lid. Naast de woonplaats van het Vertaz-lid wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter uitsluitende beoordeling van het Vertaz-lid.
d. Partijen kunnen nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd. Arbitrage zal te allen tijde plaatsvinden met inachtneming van het Reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (AIBs), zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt.

22. Conversie

a. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Vertazlid en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d.11september 2009 en op 11 september 2009 bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nr. 86/2009.

Bijlage 1

behorende bij de Algemene Voorwaarden van Vertaz zoals gedeponeerd van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d. 23 september b20ij1 d3e e Kna ompe 2r oktober 2013 bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nr. 64/2013.

Specifieke montage voorwaarden

Artikel 1      Specifieke montage voorwaarden


 • De montagevoorwaarden hebben betrekking op alle montage-, en installatie- enherstelwerkzaamheden.
 • De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de door de afnemer en het Vertazlidovereengekomen montageopdracht en zijn exclusief BTW.
 • De vermelde prijzen zijn exclusief reiskosten en exclusief parkeerkosten. De prijzen zijn inclusiefreis- en parkeerkosten indien dat expliciet is vermeld op de bevestiging van de inkoopopdrachtvan de afnemer.
 • De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn geldig indien de daarop gebaseerdemontagewerkzaamheden op een zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd dat een volledagproductie mogelijk is. Indien zulks niet mogelijk is hebben de daarmee verband houdendekosten een meerprijs tot gevolg die (mede) afhankelijk is van het aantal productieve uren en deeventueel bijkomende reis- en parkeerkosten.
 • Het Vertaz-lid is gerechtigd door middel van deelfacturen tussentijds de montage aan de afnemerte factureren.
 • De afnemer stelt een laad- en losplaats beschikbaar, zodat het laden en lossen van gereedschapen materialen direct bij de werkplek kunnen plaatsvinden alsmede draagt de afnemer er zorg voordat er binnen een straal van 75 meter gerekend vanaf de werkplek, een gratis parkeerplaatsbeschikbaar is voor de bedrijfswagen, waarbij de afnemer er voorts zorg voor draagt deaanvoerwegen geschikt zijn en dat de aan- en afvoerwegen voldoende breed en vrij van obstakelszijn.
 • De afnemer draagt er zorg voor dat de montagewerkzaamheden aansluitend op werkdagentussen 7.00 en 17.00 uur door het Vertaz-lid uitgevoerd kunnen worden. Indien dat, om welkereden dan ook en om welke oorzaak dan ook, niet mogelijk is, zal het Vertaz-lid daaruitvoortvloeiende en/of daarmee verband houdende kosten tegen meerprijs aan de afnemerdoorberekenen.
 • Eventueel meerwerk wordt alleen uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever, nadat deopdrachtgever de opdracht schriftelijk aan het Vertaz-lid heeft verstrekt. Deze meerwerkopdrachtkan door de afnemer geplaatst worden bij de bekende contactpersonen bij het Vertaz-lid.Meerwerk waartoe door de afnemer opdracht is gegeven, wordt op regiebasis uitgevoerd.
 • De betreffende montagewerkzaamheden worden uitsluitend voorbereid op basis van de door deafnemer schriftelijk aangeleverde informatie, waaronder, maar daartoe niet beperkt, onder anderetekeningen en een bestek. De afnemer stelt tijdig alle relevante informatie, die noodzakelijk is voorde voorbereiding van de werkzaamheden, aan het Vertaz-lid beschikbaar. De afnemer draagt erzorg voor, dat de werkplek toegankelijk is voor medewerkers van het Vertaz-lid op werkdagentussen 7.00 en 17.00 uur.
 • De afnemer draagt er zorg voor dat (rest-)afval en/of verpakkingsmaterialen door het Vertaz-lidgedeponeerd kunnen worden in (een) door de afnemer aangewezen beschikbare container(s).Indien deze container(s) niet beschikbaar is/zijn, plaatst het Vertaz-lid (rest-)afval en of deverpakkingsmaterialen in een doos op de werkplek.
 • De afnemer draagt zorg voor en garandeert de aanwezigheid van alle voor demontagewerkzaamheden benodigde zaken op de werkplek.
 • Indien door het Vertaz-lid verzocht, is de afnemer verantwoordelijk voor de beschikbaarheid vaneen droge afsluitbare en overdekte opslagruimte op de begane grond en/of de betreffende etagewaar de montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, op een afstand van maximaal 25meter van de werkplek.
 • De afnemer stelt om niet een 220V en 380V stroominstallatie beschikbaar.
 • De afnemer stelt om niet aanwezige nutsvoorzieningen, sanitair-, schaft-faciliteiten (bouwliften,ladders, materieel, hulpmaterieel, bouwkranen, dakrandbeveiliging, vangnetten etc. aan hetVertaz-lid ter beschikking. Montage(-werkzaamheden) welke niet op de orderbevestiging zijnvermeld worden aangemerkt als meerwerk en worden alleen uitgevoerd na schriftelijketoestemming van de afnemer. Die meerwerkkosten worden door het Vertaz-lid bij afnemer inrekening gebracht.
 • De afnemer dient er zorg voor te dragen dat de vloer/ondergrond waarop onderdelenin/aangebracht dienen te worden, droog, schoon en geschikt is voor uitvoering van demontagewerkzaamheden.
 • De afnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundigevoorbereidingen waaronder, maar niet beperkt tot, onder andere sparingen, uitgevoerd volgens devan het Vertaz-lid afkomstige specificaties. Indien en voor zover daarvan is/wordt afgeweken endaar kosten uit voortvloeien, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, eventuele voor de montage(-werkzaamheden) noodzakelijke aanpassingen, zijn die kosten voor rekening van de afnemer.Indien en voor zover de montage(-werkzaamheden) niet, danwel niet adequaat, kunnenplaatsvinden als gevolg van, maar niet beperkt tot, nalatigheid van de opdrachtgever, danwel alsgevolg van handelen en/of nalaten van één of meer derden, komen de daarmee verbandhoudende (extra) kosten voor rekening van de afnemer.
 • Voorts maken bouwkundige werkzaamheden zoals, maar niet beperkt tot, grond-, metsel-, timmer-, loodgieters- en electrotechnische werkzaamheden geen onderdeel uit van de montage(-werkzaamheden).
 • De afnemer draagt er zorg voor dat de montage(-werkzaamheden) uitgevoerd kunnen worden ineen door de afnemer ter beschikking gestelde vlakke ondergrond of op goedgekeurde steigers,één en ander ter beoordeling van de monteur van het Vertaz-lid.
 • De afnemer draagt zorg voor horizontaal en verticaal transport op of nabij de werkplek.
 • Dag- en/of weekproductie wordt door de afnemer voor akkoord afgetekend op een van het Vertazlidafkomstige bon. De afnemer draagt zorg voor alle benodigde bouwtechnische voorzieningen ende aanleg van elektrische bedrading. De montage(-werkzaamheden) worden aangevangen nadatalle benodigde en vereiste voorbereidingen en aanpassingen van de zijde van afnemer zijnuitgevoerd alsmede, dat de op de afnemer rustende verplichtingen in de Algemene Voorwaardenvan Vertaz zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nr.40407209 d.d. 23 september 2013 en op 2 oktober 2013 bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nr. 64/2014 alsmede het gestelde in deze bijlage door de afnemervoortvloeien. Indien en voor zover daaraan niet of onvoldoende is voldaan en er als gevolgdaarvan door het Vertaz-lid extra uren en/of kosten worden gemaakt, dan zullen deze wordendoorbelast aan de afnemer.
 • Bij aanvang wordt de startsituatie genomen en schriftelijk vastgelegd, te ondertekenen door eenbevoegde vertegenwoordiger van de afnemer die ervoor zorgdraagt daarbij (tijdig) aanwezig tezijn. Montage(-werkzaamheden) worden door het Vertaz-lid aan de afnemer opgeleverd, welkeoplevering wordt afgesloten door het opmaken van een opnamerapport, dat wordt ondertekenddoor een bevoegde vertegenwoordiger van de afnemer en een bevoegde vertegenwoordiger vanhet Vertaz-lid.
 • De opdrachtgever machtigt het Vertaz-lid om de opdracht, geheel of gedeeltelijk, door een doorhaar aan te wijzen derde te laten uitvoeren.

Artikel 2       Toepasselijk recht

Op de tussen het Vertaz-lid en de afnemer afgesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3         Geschillen

Verwezen wordt naar artikel 21 van de Algemene Voorwaarden van Vertaz zoals gedeponeerd bij deKamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d. 23 september 2013 en op 2oktober 2013 bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nr. 64/2013.

Bijlage 2
behorende bij de Algemene Voorwaarden van Vertaz zoals gedeponeerd van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d. 23 september b20ij1 d3e e Kna ompe 2r oktober 2013 bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nr. 64/2013.Voorwaarden voor consumenten via WebwinkelArtikel 1 Definities
 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruikkan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van beroep ofbedrijf en op afstand een overeenkomst aangaat met de verkoper;
 3. dag: kalenderdag;
 4. gegevensdrager: elk medium dat de consument of de verkoper in staat stelt om informatie dieaan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging enongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. herroepingsrecht: het recht dat de consument heeft om binnen een bepaalde bedenktermijn afte zien van de overeenkomst op afstand;
 6. verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt;
 7. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
 8. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
Artikel 2 Identiteit van het Vertaz-lid

Naam: Polvo bvAdres: 4761RL, ZevenbergenTelnr: 088 765 1900Intern: www.polvobv.nlKvk 20130799 Handelsregister Kamer van Koophandel te EindhovenBTW-identificatienummer: NL 817783453B01BereikbaarheidVan maandag t/m donderdag van 08:00 tot 17:00Vrijdag: 08:00 tot 16:00Zaterdag: gesloten

Artikel 3 Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, adviezen, bestellingen, aankopen, levering, diensten van en overeenkomstenmet het Vertaz-lid is het gestelde in deze bijlage van toepassing.

Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze bijlage aan deconsument beschikbaar gesteld.

Het plaatsen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat deconsument van de inhoud van deze bijlage heeft kennis genomen en de toepasselijkheid van dezebijlage aanvaardt.

Deze bijlage is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het Vertaz-lid en de consument,voor zover van deze bijlage niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Van het in de bijlage bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overigebepalingen van de bijlage onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze bijlage en in eventuele nadere overeenkomsten tenbehoeve van het Vertaz-lid worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door hetVertaz-lid ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 Aanbiedingen/overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door de consument. Het Vertaz-lidis gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt het Vertaz-lid dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Het Vertaz-lid dient door de consument tijdig te worden voorzien van benodigde gegevensnoodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt verstaan de gegevens die doorhet Vertaz-lid mondeling en/of schriftelijk worden opgevraagd bij de consument en/of waarvan deconsument begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze essentieel zijn voor het aangaanen/of de uitvoering van een overeenkomst.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt ditnadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijvingvan de aangeboden producten en/of diensten.

Indien er afbeeldingen gebruikt worden zijn deze eenwaarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingenen/of fouten binden het Vertaz-lid niet.Bij het aanbod van het Vertaz-lid worden aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze devolgende gegevens verstrekt:
 1. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of eengedeelte daarvan, het adres van het Vertaz-lid;
 2. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
 3. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product(en) en/of de dienst(en);
 4. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
 6. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wordenberekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldendetarief;
 7. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doenvan de prijs;
 8. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst diestrekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken.
 9. de in artikel 2. van deze bijlage opgenomen gegevens;
 10. het bezoekadres van de vestiging van het Vertaz-lid waar de consument een klacht kanindienen;
 11. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van dekoop op afstand aangeboden diensten;
 12. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaaldeduur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.
Het Vertaz-lid kan zich -binnen de wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn vooreen verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het Vertaz-lid op grond van ditonderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd omgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden tebinden.

Overeenkomsten met het Vertaz-lid komen eerst tot stand nadat de bestelling door het Vertaz-lidschriftelijk is geaccepteerd en bevestigd of, bij gebreke daarvan, door de uitvoering van de opdrachtdoor het Vertaz-lid.

Het Vertaz-lid zal aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of op een andere tezijner beschikking staande en voor hem toegankelijke gegevensdrager, de volgende gegevensverstrekken, voor zover dat niet reeds is geschied voordat de koop op afstand is gesloten:

Artikel 5 Prijzen en betalingen
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen inBTW-tarieven en/of op grond van (wettelijke) voorschriften.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlingsenverzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeldt of schriftelijkovereengekomen.Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

Aan debestelling kunnen door het Vertaz-lid nadere voorwaarden worden gesteld.De consument dient de verschuldigde bedragen direct op de door het Vertaz-lid aangegeven wijze tevoldoen.

De consument heeft de plicht jegens het Vertaz-lid om onjuistheden in verstrekte of vermeldebetaalgegevens onverwijld aan het Vertaz-lid te melden.Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is het Vertaz-lid gerechtigd (de uitvoering van)de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan welte ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestellingen de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel deovereenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door hetVertaz-lid.

Artikel 6 Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgavevan redenen, te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag naontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aangewezen enaan het Vertaz-lid bekend gemaakte vertegenwoordiger.

In deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal deverpakking slechts in die mate uitpakken, voor zover dat nodig is, om te komen beoordelen of hij hetproduct wenst te behouden.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product en alle geleverde toebehorenonbeschadigd retour zijn gezonden en het ordernummer duidelijk is vermeld.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzendingvoor zijn rekening.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het Vertaz-lid dit bedrag zo spoedig mogelijk, dochuiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terug voldoen.

Maatwerkproducten kunnen retour worden gestuurd, maar hiervoor wordt het aankoopbedrag nietterugbetaald.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht
Het Vertaz-lid kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten bij de volgende producten:
 • - die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • - die snel kunnen bederven of verouderen;
 • - waarvan de verpakking door de consument onbruikbaar is gemaakt;
 • - die geopend c.q. gebruikt zijn;
 • - die door het Vertaz-lid tot stand zijn gebracht volgens specificatie(s) van de consument.
Artikel 8 Levering
Levering door het Vertaz-lid vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door het Vertaz-lid anders is aangegeven. Indien levering niet tijdigplaatsvindt, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht enheeft de consument tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbindendoor schriftelijke mededeling daarvan aan het Vertaz-lid. Overschrijding van de levertermijn geeft deconsument recht op eventuele schadevergoeding.Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de consument in ontvangstwordt genomen. Eventuele gebleken gebreken dient de consument uiterlijk binnen twee (2) maandenna ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan het Vertaz-lid te melden.Als plaats van levering geldt het adres van de consument dat de consument als laatste aan hetVertaz-lid kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het Vertaz-lid tot het momentvan bezorging/levering aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan het Vertaz-lidbekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Het Vertaz-lid kiest het vervoermiddel.

Artikel 9 Conformiteit en garantie
Het Vertaz-lid staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op dedatum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften.Het vorenstaande strekt zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende voor defabrikant en/of de importeur verstrekte garantie(s).Het vorenstaande vervalt indien gebreken zich voordoen na wijzigingen en/of reparaties aan hetproduct, die zonder schriftelijke toestemming door of namens de consument zijn aangebracht en/ofuitgevoerd.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen -uit welke hoofde ook- die het Vertaz-lidop de consument heeft, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer,eigendom van het Vertaz-lid.Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van het Vertaz-lid, totdat allevorderingen die het Vertaz-lid op de consument heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval devorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.De consument is niet bevoegd de goederen, welke in eigendom toebehoren aan het Vertaz-lid, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid door te leveren. Het Vertaz-lid behoudt zichalle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie tengunste van het Vertaz-lid met betrekking tot alle vorderingen van het Vertaz-lid op afnemer alvorenshet Vertaz-lid toestemming verleent voor doorlevering.Indien de consument de goederen heeft doorgeleverd, wordt de consument bewaarder van degoederen ten opzichte van het Vertaz-lid, en is de consument verplicht het eigendomsvoorbehoud vanhet Vertazl-lid voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn consument,het Vertaz-lid daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van eigendomvan de goederen van het Vertaz-lid duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten engehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.De consument verplicht zich op eerste verzoek van het Vertaz-lid mee te werken aan de vestiging vaneen pandrecht op de vorderingen die de consument uit hoofde van doorlevering van de goederen opzijn consumenten verkrijgt of zal verkrijgen. Op het eerste verzoek van het Vertaz-lid zal de afnemermeewerken aan registratie van het pandrecht, indien het Vertaz-lid geregistreerd pandrecht wenselijkacht.De consument is verplicht de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van het Vertaz-lid zijnafgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van het Vertaz-lid te bewaren.Indien de door het Vertaz-lid geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen vermengd,draagt de consument op het moment van en door het enkele feit van de verwerking zijn eventueleeigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking ontstane goederen aan het Vertaz-lid bijvoorbaat over tot zekerheid van de vorderingen van het Vertaz-lid welke zij op hem hebben vanwegedoor het Vertaz-lid geleverde goederen.Indien de consument niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of inbetalingsmoeilijkheden verkeert of naar de mening van het Vertaz-lid dreigt te gaan verkeren, is hetVertaz-lid bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen -ongeacht in wienshanden ze zich bevinden- terug te nemen. De consument zal het Vertaz-lid te allen tijde vrije toegangverlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de goederen en / of ter uitoefening vande rechten van het Vertaz-lid. Bij terugname zal de consument worden gecrediteerd op basis van dewaarde die ter beoordeling van het Vertaz-lid aan die goederen moet worden toegekend, verminderdmet alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van het Vertaz-lid op vergoedingvan de uit een en ander voor het Vertaz-lid voortvloeiende schade.Voornoemde bepalingen laten de overige aan het Vertaz-lid toekomende rechten onverlet.Het risico terzake van goederen en diensten gaat reeds op het moment van de aflevering op deconsument over.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door het Vertaz-lidgeleverde producten en/of diensten (hieronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen:tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters etc.) en de vormgevingdaarvan, en met betrekking tot alles wat het Vertaz-lid ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt,daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aanhet Vertaz-lid
 • Het is de afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten,merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit deproducten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Het is de afnemer voorts verboden ommerken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde producten te doen gebruiken.
 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van het Vertaz-lid, devormgeving daarvan en de op de website van het Vertaz-lid opgenomen beschrijvingen,afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook komen toe aanhet Vertaz-lid en mogen zonder toestemming van het Vertaz-lid niet worden gebruikt.
 • Het Vertaz-lid sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele inbreuken op enigintellectueel of industriële eigendomsrechten aan derden, als gevolg van en in verband metdoor haar aan de afnemer geleverde producten en/of diensten uit.
Artikel 12 Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen enmededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in hetverkeer tussen de consument en het Vertaz-lid, dan wel tussen het Vertaz-lid en derden, voor zoverbetrekking hebbend op de relatie tussen de consument en het Vertaz-lid, geldt, voor wat betrefteventuele aansprakelijkheid het bepaalde in artikel 13.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Indien en voor zover het Vertaz-lid aansprakelijk is jegens de consument en deze aansprakelijkheid isgedekt onder een door het Vertaz-lid terzake afgesloten verzekering, is het Vertaz-lid slechtsaansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien het Vertaz-lid aansprakelijk is en dezeaansprakelijkheid niet is gedekt, dan wel de verzekeraar niet uitkeert, onder een terzake door hetVertaz-lid afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde danook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de garantie van de zaken en/ofdiensten, waaromtrent de schade is ontstaan, dan wel ten hoogste tot de factuurwaarde van de doorhet Vertaz-lid verstrekte adviezen en/of toelichtingen c.q. bij gebreke van een factuurwaarde tenhoogste tot een bedrag van € 500,00.Het Vertaz-lid is nimmer aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelen of nalaten vande consument, in strijd met de bij de aflevering van het product door het Vertaz-lid verstrekteproductinformatie (zoals, maar niet beperkt tot, op etiketten, bijsluiters, handleidingen etc.).

Artikel 14 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft het Vertaz-lid in geval van overmachthet recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel deovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de consumentschriftelijk mee te delen en zulks zonder dat het Vertaz-lid gehouden is tot enige schadevergoeding,tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheidonaanvaardbaar voor consument is.Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan het Vertaz-lid kan wordentoegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of inhet verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 15 Diversen
Indien de consument aan het Vertaz-lid schriftelijk opgave doet van een adres, is het Vertaz-lidgerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan het Vertaz-lidschriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.Wanneer door het Vertaz-lid gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen vandeze bijlage zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van dezebijlage te eisen. De consument kan nimmer enig recht ontlenen aan de omstandigheid dat het Vertazlidde bijlage niet steeds strikt en/of volledig heeft toegepast.

Artikel 16 Nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen
bepalingen van bovengenoemde bijlage van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel vandeze bijlage, die overige bepalingen niet onlosmakelijk verbonden zijn met de nietige en/ofvernietigbare bepaling(en), en zal/zullen, in geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van één ofmeer bepalingen, één of meer bepalingen worden vastgesteld, die gegeven de strekking en het doelvan de bijlage, meer in het bijzonder van nietige en/of vernietigbare bepalingen, zo min mogelijkafwijk(t)(en) van die nietige en/of vernietigbare bepalingen. De strekking van deze bijlage blijft in eendergelijk geval, zoveel als mogelijk gehandhaafd.Het Vertaz-lid is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 17 Privacy
Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens te allen tijdein acht genomen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen die tussen het Vertaz-lid en de consument ontstaan, zijn onderworpen aan het oordeelvan de bevoegde Rechter in het Arrondissement waar het kantoor van het Vertaz-lid is gevestigd. HetVertaz-lid is echter bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse ofbuitenlandse Rechter.Deze bijlagen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nr. 40407209d.d. 13 september 2017 en op 13 september 2017 bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhageonder nr. 42 / 2017.Deze bijlagen behoren bij de Algemene voorwaarden van Vertaz zoals gedeponeerd bij de Kamer vanKoophandel te 's-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d. 23 september 2013 en op 2 oktober 2013 bij deArrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nr. 64/2013.
Laden
Laden